Algemene voorwaarden

Inleiding

Alle informatie die HealyourHealth.be communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

HealyourHealth.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door HealyourHealth verzonden e-mails .

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om het privacybeleid te lezen.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door HealyourHealth.be. HealyourHealth.be staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op HealyourHealth.be en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

HealyourHealth.be kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten en/of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

 

Gebruikersvoorwaarden voor klanten van HealyourHealth.be

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Gebruikersvoorwaarden

1a Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen HealyourHealthn.be en haar klanten, en op alle aanbiedingen die HealyourHealth.be doet.

2. Terminologie

2a Als in deze Gebruikersvoorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij HealyourHealth.be en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door HealyourHealth.be.

2b Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Gebruikersvoorwaarden wordt het begrip ‘betaalperiode’ verder besproken.

2c HealyourHealth.be is een handelsnaam van HealyourHealth.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht

4a Op alle overeenkomsten tussen HealyourHealth.be en de klant en alle aanbiedingen van HealyourHealth.be aan de klant is het Belgische recht van toepassing.

4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Turnhout, tenzij HealyourHealth.be ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie

5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.

5b De klant is verplicht om een e-mailadres aan HealyourHealth.be op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan HealyourHealth.be worden doorgegeven op de manier die HealyourHealth.be voorschrijft.

5c Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom

6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij HealyourHealth.be of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden

Klant garandeert HealyourHealth.be dat de opdracht die klant aan HealyourHealth.be verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): aankoop, huur, registratie, van goederen/diensten.

8. HealyourHealth.be

8a Door een bestelling te plaatsen gaat een klant automatisch akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden.

9. Betaalperiodes

Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en HealyourHealth.be wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten.

10. Facturen

10a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.

10b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.

10c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.

10d Indien klant namens een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

10e Doorlopende zaken worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.

10f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij HealyourHealth.be binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.

10g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (tweehonderd euro).

10h Ingeval HealyourHealth.be kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het extra bedrag ook verschuldigd aan HealyourHealth.be.

10i HealyourHealth.be zal een eerste betalingsherinnering sturen per e-mail indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.

10j HealyourHealth.be zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

10k HealyourHealth.be is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

11. Opschorting/stopzetting dienstverlening

11a HealyourHealth.be behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Gebruikersvoorwaarden.

11b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan HealyourHealth.be

11c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Gebruikersvoorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

12. Machtiging/automatische incasso

12a Klant kan bij HealyourHealth.be gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan HealyourHealth.be een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag.

12b HealyourHealth.be stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.

12c Als een klant HealyourHealth.be gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 30 dagen na incasso worden teruggestort.

12d De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden.

13. Recht om diensten te weigeren

HealyourHealth.be heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

14. Vrijwaring

14a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant HealyourHealth.be van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

14b Klant vrijwaart HealyourHealth.be van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product.

15. Prijsverhoging

Indien HealyourHealth.be de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 10e, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een ander product te zoeken, met een minimum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.

16. Opzeggingen

Bij doorlopende producten zijn opzeggingen in overleg.

17. Wijziging Gebruikersvoorwaarden

HealyourHealth.be is te allen tijde gerechtigd de Gebruikersvoorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van HealyourHealth.be is daarvoor afdoende. Het is aan HealyourHealth.be om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

18. Ontbindende voorwaarden

HealyourHealth.be is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:

  • het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
  • klant surseance van betaling aanvraagt;
  • aan klant surseance van betaling verleend is;
  • klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
  • HealyourHealth.be gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
  • klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

19. Disclaimer

HealyourHealth.be is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. HealyourHealth.be geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door HealyourHealth.be en haar personeel.